นิเทศโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม)

โพสต์9 มิ.ย. 2557 11:32โดยนายสุโขทัย ทองกลม
หนองปรือ

คณะครูโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม  (โรงเรียนในฝัน  รุ่นที่ ๑) จำนวน  ๔ คน  เข้ารับการนิเทศจากนายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ นายขนาน ชิตณรงค์ นางสุภาพ สิทธิสังข์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง คณะศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม วันอังคารที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ประเด็นการนิเทศ คือ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  การพัฒนาความยั่งยืนในด้านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในฝัน งบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภาระงานของโรงเรียนและแหล่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในฝัน
Comments