นิเทศโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม)

โพสต์12 มิ.ย. 2557 10:39โดยนายสุโขทัย ทองกลม

นายวรรณชัย  รังษี
  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (โรงเรียนในฝัน  รุ่นที่ ๓ ) พร้อมด้วยคณะครู จำนวน ๑๐ คน เข้ารับการนิเทศโครงการโรงเรียนในฝัน จาก คณะศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ได้แก่ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง  ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม  วันจันทร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗  .เวลา  ๑๒.๐๐-๑๓.๔๕ น
ระเด็นการนิเทศ คือ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  การพัฒนาความยั่งยืนด้านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน งบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภาระงานของโรงเรียนและแหล่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในฝัน