นิเทศโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนหนองโพวิทยา)

โพสต์15 มิ.ย. 2557 08:22โดยนายสุโขทัย ทองกลม
หนองโพ

วันอังคารที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
เวลา  ๑๕.๓๐-๑๗.๐๐ น. นายธำรง  ศรีทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพวิทยา อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (โรงเรียนในฝัน  รุ่น ๓) พร้อมด้วยคณะครู จำนวน ๘ คน เข้ารับการนิเทศโครงการโรงเรียนในฝัน จาก คณะศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ได้แก่ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพวิทยา ประเด็นการนิเทศ คือ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  การพัฒนาความยั่งยืนด้านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน งบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภาระงานของโรงเรียนและแหล่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในฝัน