นิเทศโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์)

โพสต์11 มิ.ย. 2557 10:14โดยนายสุโขทัย ทองกลม
ด่านทับตะโก

นายเฉลา  พวงมาลัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (โรงเรียนในฝัน  รุ่นที่ ๓ ) พร้อมด้วยรคณะครู จำนวน ๔ คน เข้ารับการนิเทศโครงการโรงเรียนในฝัน จาก คณะศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝันส
ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ได้แก่ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง  ณ ห้องประชุมโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์  ในวันพุธที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗  เวลา  ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ประเด็นการนิเทศ คือ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  การพัฒนาความยั่งยืนด้านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน งบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภาระงานของโรงเรียนและแหล่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในฝัน