นิเทศโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนช่องพรานวิทยา)

โพสต์12 มิ.ย. 2557 10:47โดยนายสุโขทัย ทองกลม

นายทวีป  แสงจันทร์
  ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องพรานวิทยา  อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (โรงเรียนในฝัน  รุ่นที่ ๑ ) พร้อมด้วยคณะครู จำนวน ๔ คน เข้ารับการนิเทศโครงการโรงเรียนในฝัน จาก คณะศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ได้แก่ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง  ณ ห้องประชุมโรงเรียนช่องพรานวิทยา  วันจันทร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗  .เวลา  ๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ น
ระเด็นการนิเทศ คือ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  การพัฒนาความยั่งยืนด้านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน งบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภาระงานของโรงเรียนและแหล่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในฝัน