นิเทศโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก)

โพสต์9 มิ.ย. 2557 10:41โดยนายสุโขทัย ทองกลม
บ่อพลอย

 ดร.สมพิศ  สำเนียงแจ่ม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  (โรงเรียนในฝัน  รุ่นที่ ๑ ) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู จำนวน ๑๙ คน เข้ารับการนิเทศโครงการโรงเรียนในฝัน จาก คณะศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ โครงการโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ได้แก่ นายขนาน ชิตณรงค์ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์     นางสุภาพ สิทธิสังข์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง   ณ ห้อง ประชุมโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ในวันอังคารที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. ประเด็นการนิเทศ คือ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของ   โรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  การพัฒนาความยั่งยืนในคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  งบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภาระงานของโรงเรียนและแหล่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในฝัน