นิเทศโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนบ้านคาวิทยา)

โพสต์11 มิ.ย. 2557 10:47โดยนายสุโขทัย ทองกลม
บ้านคา

นายพรรษกฤช เกตุรัตน์
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี  (โรงเรียนในฝัน  รุ่นที่ ๒) นำคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝันของโรงเรียนบ้านคาวิทยา  จำนวน ๒ คน เข้ารับการนิเทศโครงการโรงเรียนในฝัน จาก คณะศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ โครงการโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษา เขต ๘  ได้แก่ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์  และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง  ณ ห้อง ประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา ในวันพุธที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗  เวลา  ๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. ประเด็นการนิเทศ คือ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ การพัฒนาความยั่งยืนในคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  งบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภาระงานของโรงเรียนและแหล่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในฝัน