นิเทศโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา)

โพสต์12 มิ.ย. 2557 10:58โดยนายสุโขทัย ทองกลม

นายประทิพย์  คนทัด  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (โรงเรียนในฝัน  รุ่นที่๒) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู จำนวน ๑๐ คน เข้ารับการนิเทศโครงการโรงเรียนในฝัน จาก คณะศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ได้แก่ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง ในวันอังคารที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.    ณ ห้องประชุมโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา   ประเด็นการนิเทศ คือ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  การพัฒนาความยั่งยืนด้านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน งบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภาระงานของโรงเรียนและแหล่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในฝัน