นิเทศโรงเรียนเนกขัมวิทยา

โพสต์8 ก.ย. 2556 02:35โดยนายสุโขทัย ทองกลม

วันที่ ๖  กันยายน  ๒๕๕๖ เวลา  ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.นางปลิฎสดา  เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘   พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ประกอบด้วยนายปกรณ์  วงศ์สวัสดิ์ และ นางสาวอารีย์  ทิมเมือง   นิเทศเยี่ยมเยียนโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง โดยมีจุดประสงค์เพื่อแนะนำบุคลากรและประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับศึกษานิเทศก์ 
ได้ประชุมกับนายยงยุทธ  ลิ่มสกลเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยาและคณะครู รวมทั้งสิ้น  ๕ คน พร้อมทั้งมอบเอกสาร สื่อ จำนวน ๗ รายการ