นิเทศโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

โพสต์8 ก.ย. 2556 01:59โดยนายสุโขทัย ทองกลม

คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ประกอบด้วยนางคนึงนิจ  อ่อนกูล 
นายสมพงษ์  ตำนานทอง  นายปกรณ์  วงศ์สวัสดิ์ และ นางสาวอารีย์  ทิมเมือง  นิเทศเยี่ยมเยียนโรงเรียน
คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อแนะนำบุคลากรและประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับศึกษานิเทศก์  ในวันที่ ๕  กันยายน  ๒๕๕๖ เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.
ได้ประชุมกับนายสุรินทร์  อังกุรวิโรจน์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ และหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ รวมทั้งสิ้น  ๑๐ คน พร้อมทั้งมอบเอกสาร สื่อ จำนวน  ๖ รายการ