นิเทศโรงเรียนแคทรายวิทยา

โพสต์11 ก.ย. 2556 20:08โดยนายสุโขทัย ทองกลม

วันที่ ๙  กันยายน  ๒๕๕๖ เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.
นางปลิฎสดา  เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘   พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ประกอบด้วย นางคนึงนิจ  อ่อนกูล นายสมพงษ์  ตำนานทอง  และนายปกรณ์  วงศ์สวัสดิ์  นิเทศเยี่ยมเยียนโรงเรียนแคทรายวิทยา โดยมีจุดประสงค์เพื่อแนะนำบุคลากรและประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับศึกษานิเทศก์ 
นายสุรินทร์  สำลี ผู้อำนวยการโรงเรียนแคทรายวิทยา  พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ - หัวหน้ากลุ่มงาน รวมทั้งสิ้น  ๑๑ คน ได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพ และรับมอบเอกสาร สื่อ จำนวน ๗ รายการ  เพื่อใช้ในการดำเนินงาน นอกจากนั้นยังได้พาคณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ และสภาพทั่วไปของโรงเรียน