นิเทศโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม

โพสต์25 ธ.ค. 2555 22:35โดยนายสุโขทัย ทองกลม
นิเทศ ร.ร.หนองปลาหมอ 20 ธค 55
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.   คณะศึกษานิเทศก์ สพม.๘ นำโดย นายดำรัส อินจันทร์ รก.ผอ.กลุ่มนิเทศฯ  นางคนึงนิจ อ่อนกูล รก.รองผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม.๘ นายสมพงษ์ ตำนานทอง นางกันยารัตน์ รัตนชงค์ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ นางสาวอารีย์ ทิมเมืองและนางศุภร เสาวัง ได้นิเทศเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับศึกษานิเทศก์  ณ โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ผู้เข้ารับการนิเทศได้แก่ นายวรรณชัย รังษี  ผอ.โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางกาญจนา อาจมังกร   และคณะหัวหน้ากลุ่มงานของโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ประเด็นการนิเทศ คือ O-Net การประกันคุณภาพการศึกษา ประชาคมอาเซียน โครงการจัดการศึกษาพิเศษ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูผู้ร่วมนิเทศ Website ศึกษานิเทศก์ สพม.๘ และความปลอดภัยของนักเรียน