นิเทศโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

โพสต์9 ม.ค. 2556 04:08โดยนายสุโขทัย ทองกลม
วันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.   คณะศึกษานิเทศก์ สพม.๘ นำโดย นายดำรัส อินจันทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ  นางคนึงนิจ อ่อนกูล รองผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม.๘ นายสมพงษ์ ตำนานทอง นางกันยารัตน์ รัตนชงค์ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ นางสาวอารีย์ ทิมเมืองและนางศุภร เสาวัง ได้นิเทศเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับศึกษานิเทศก์  ณ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ผู้เข้ารับการนิเทศได้แก่ นายประทีป จำปาศรี ผอ.โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายอภิเชษฐ์ เกตุกร นายธนา คงอยู่  และคณะหัวหน้ากลุ่มงานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ สาระ ของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ประเด็นการนิเทศ คือ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การประกันคุณภาพการศึกษา ประชาคมอาเซียน O-Net ครูผู้ร่วมนิเทศ Website ศึกษานิเทศก์ สพม.๘ และความปลอดภัยของนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีแผนส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครู พัฒนาคุณภาพผู้เรียน แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ นอกจากนี้ คณะครูได้นำรถประหยัดพลังงานพาคณะศึกษานิเทศก์เยี่ยมชมภูมิทัศน์โดยรอบของโรงเรียน สะอาด ร่มรื่น มีบรรยากาศที่เอื้อต่อเรียนรุ้ และมีแหล่งเรียนรุ้ที่หลากหลาย