นิเทศโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี

โพสต์11 ก.ย. 2556 19:56โดยนายสุโขทัย ทองกลม

นายสมศักดิ์  ฉันทานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน / หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ รวม  ๑๒ คน ร่วมประชุมกับคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต ๘ ประกอบด้วย นางคนึงนิจ  อ่อนกูล นายสมพงษ์  ตำนานทอง และ นายปกรณ์  วงศ์สวัสดิ์   วันที่ ๙   กันยายน  ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.ณ ห้องประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี ในการนิเทศ เยี่ยมเยียนโรงเรียน โดยมีจุดประสงค์เพื่อแนะนำบุคลากรและประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับศึกษานิเทศก์  และคณะศึกษานิเทศก์ได้มอบเอกสาร สื่อ จำนวน ๗ รายการ