นิเทศรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

โพสต์21 ม.ค. 2556 15:41โดยนายสุโขทัย ทองกลม
วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. 
นางปลิฎสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  นางคนึงนิจ อ่อนกูล (รองผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม.๘) นายสมพงษ์ ตำนานทอง นางกันยารัตน์ รัตนชงค์ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง ได้นิเทศเพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความต้องการของโรงเรียน ณ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี   ประเด็นการนิเทศ คือ O-Net การประกันคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมการรักการอ่าน ห้องสมุด ๓ D  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูผู้ร่วมนิเทศ Website ศึกษานิเทศก์ สพม.๘ และโรงเรียนในฝัน   ผู้เข้ารับการนิเทศ ได้แก่ นายธวัฒน์ โควินท์ รองผู้อำนวยการ นายภูริวรรฒก์ แย้มสุคนธ์ รองผู้อำนวยการ นายธีระพงษ์  ประพฤติกิจ หน.การเงิน นางชวนพิศ  ศิลาเดช หน.ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ได้เยี่ยมชมภูมิทัศน์ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน เช่น ห้องสมุด ลานธรรม


Comments