นิเทศราชโบริกานุเคราะห์

โพสต์10 ม.ค. 2556 14:23โดยนายสุโขทัย ทองกลม
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  อ.เมือง จ.ราชบุรี วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. นางนวลจันทร์  ลักษิตานนท์ ผอ.โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงเรียน ได้แก่ นายธนู ไผ่ทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ  นางประนอม ศรีทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารและบุคคล นายสุรินทร์ สำลี รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และ นางสาวกัญญา เริ่มภักตร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน ได้เข้ารับการนิเทศจากคณะศึกษานิเทศก์ สพม.๘ ซึ่งนำโดยนางปลิฎสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  นายดำรัส อินจันทร์ (ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม.๘) นางคนึงนิจ อ่อนกูล (รองผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม.๘) นายสมพงษ์ ตำนานทอง นางกันยารัตน์ รัตนชงค์ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ นางสาวอารีย์ ทิมเมืองและนางศุภร  เสาวัง จุดมุ่งหมายของการนิเทศ : เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับศึกษานิเทศก์   ประเด็นการนิเทศ คือ O-Net การประกันคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมการรักการอ่าน ห้องสมุด ๓ D ประชาคมอาเซียน โครงการจัดการศึกษาพิเศษ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูผู้ร่วมนิเทศ Website ศึกษานิเทศก์ สพม.๘ และศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน