นิเทศประสาทรัฐประชากิจ

โพสต์23 ม.ค. 2556 15:58โดยนายสุโขทัย ทองกลม
วันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. 
นางปลิฎสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  นางคนึงนิจ อ่อนกูล (รองผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม.๘) นายสมพงษ์ ตำนานทอง นางกันยารัตน์ รัตนชงค์ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ นางสาวอารีย์ ทิมเมืองและนางศุภร  เสาวัง ได้นิเทศเพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความต้องการของโรงเรียน ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี   ประเด็นการนิเทศ คือ O-Net การประกันคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมการรักการอ่าน ห้องสมุด ๓ D ประชาคมอาเซียน จุดเน้นการพัฒนาตามหลักสูตร การพัฒนาผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูผู้ร่วมนิเทศ Website ศึกษานิเทศก์ สพม.๘ และโรงเรียนในฝัน   ผู้เข้ารับการนิเทศ ได้แก่ นายมงคล ชื่นชม ผอ.โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และคณะผู้บริหาร นายกมล เฮงประเสริฐ  รองผู้อำนวยการ นางปิยะเนตร  สิริรัตนาวงศ์ รองผู้อำนวยการ นางสาวสายฝน ภานุมาศ รองผู้อำนวยการ พร้อมหัวหน้ากลุ่มงาน/กลุ่มสระการเรียนรู้  รวมทั้งสิ้น ๑๔ คน  
กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนที่กำลังดำเนินการ  
๑.พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ มีภูมิรู้ ภูมิฐานและภูมิธรรมเพื่อความเป็น"ศักดิ์ศรีประสาทรัฐฯ" 
๒.พัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ
๓.พัฒนาภูมิทัศน์และบรรยากาศในโรงเรียน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเอื้อต่อการเรียนรู้
๔.พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นมาตรฐานสากล
๕.พัฒนานักเรียนเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางประชาคมอาเซียน