นิเทศประเมินความยั่งยืนในด้านคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน สพม.๘

โพสต์25 มิ.ย. 2557 21:49โดยนายสุโขทัย ทองกลม


กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ โดยกำหนดกิจกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินความยั่งยืนในด้านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในฝัน จำนวนทั้งสิ้น ๓๑ โรงเรียน ระหว่างวันที่ ๒๑ กรกฎาคม – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗


Comments