นิเทศโพธาวัฒนาเสนี

โพสต์9 ม.ค. 2556 06:54โดยนายสุโขทัย ทองกลม

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.  ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  นายปรีชา  สุคนธมาน ผอ.โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงเรียน ได้แก่ นายสมบูรณ์  เสียงวัฒนะ รอง ผอ.ฝ่ายกิจการนักเรียน น.ส.กัลยารัตน์  สาตรจีนพงษ์ รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ  น.ส.กนกพร  พิริยะวุฒิกรอุดม  รอง ผอ.ฝ่ายงบประมาณและบุคคล  และนายธนกฤต  พราหมณ์นก  รอง ผอ.ฝ่ายบริหารทั่วไป  ได้เข้ารับการนิเทศจากคณะศึกษานิเทศก์ สพม.๘ ซึ่งนำโดยนายดำรัส อินจันทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม.๘ นางคนึงนิจ อ่อนกูล รองผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม.๘ นายสมพงษ์ ตำนานทอง นางกันยารัตน์ รัตนชงค์ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ นางสาวอารีย์ ทิมเมืองและนางศุภร เสาวัง จุดมุ่งหมายของการนิเทศครั้งนี้ เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับศึกษานิเทศก์   ประเด็นการนิเทศ คือ O-Net การประกันคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมการรักการอ่าน ห้องสมุด ๓ D ประชาคมอาเซียน โครงการจัดการศึกษาพิเศษ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูผู้ร่วมนิเทศ Website ศึกษานิเทศก์ สพม.๘ และความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนได้นำเสนอจุดเด่นของโรงเรียน ได้แก่ ความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปะ กีฬา และ ICT  การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพด้านพลศึกษา  รวมถึงความสามัคคีของบุคลากร