นิเทศปากท่อพิทยาคม

โพสต์21 ม.ค. 2556 15:29โดยนายสุโขทัย ทองกลม
นางปลิฎสดา เพ็ชรสีเงิน
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  นางคนึงนิจ อ่อนกูล (รองผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม.๘) นายสมพงษ์ ตำนานทอง นางกันยารัตน์ รัตนชงค์ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง ได้นิเทศเพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความต้องการของโรงเรียน ณ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี  วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  ประเด็นการนิเทศ คือ O-Net การประกันคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมการรักการอ่าน ห้องสมุด ๓ D  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูผู้ร่วมนิเทศ Website ศึกษานิเทศก์ สพม.๘ และโรงเรียนในฝัน ผู้เข้ารับการนิเทศ ได้แก่ นายเกษม อุ่นมณีรัตน์ ผอ.โรงเรียนปากท่อพิทยาคม นายวุฒิรินทร์ เพิ่มกว่าเก่า รองผอ. นายอรรถพล  รวมทรัพย์ รอง ผอ. พร้อมหัวหน้ากลุ่มงาน/กลุ่มสระการเรียนรู้  รวมทั้งสิ้น ๑๖ คน นอกจากนั้นได้เยี่ยมชมห้องสมุด และห้องแนะแนว ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการได้เป็นอย่างดีจนได้รับรางวัลมากมาย