นิเทศมัธยมวัดดอนตูม

โพสต์25 ธ.ค. 2555 22:27โดยนายสุโขทัย ทองกลม
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  คณะศึกษานิเทศก์ สพม.๘ นำโดยนายดำรัส อินจันทร์ รก.ผอ.กลุ่มนิเทศ สพม.๘ ร่วมด้วยนายสมพงษ์ ตำนานทอง นางกันยารัตน์ รัตนชงค์ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ นางสาวอารีย์ ทิมเมืองและนางศุภร เสาวัง ได้นิเทศเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับศึกษานิเทศก์ ผู้เข้ารับการนิเทศได้แก่ นายนิวัตร วงศ์วิลัย ผอ.โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมและคณะหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนทั้งสิ้น ๑๕ คน ประเด็นการนิเทศ คือ O-Net ประชาคมอาเซียน โครงการจัดการศึกษาพิเศษ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูผู้ร่วมนิเทศ Website ศึกษานิเทศก์ สพม.๘ และความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนได้นำเสนอผลงานดีเด่นของโรงเรียน ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน การพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการกิจกรรม จนได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมดีเด่น ๒๕๕๔