นิเทศการบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ (โรงเรียนเนกขัมวิทยา)

โพสต์16 มี.ค. 2557 21:32โดยนายสุโขทัย ทองกลม

นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกาษา เขต ๘ ได้นิเทศการบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ แก่บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเนกขัมวิทยา อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องสมุดโรงเรียนเนกขัมวิทยา  โดยได้ร่วมวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการห้องสมุดอัตโนมัตของโรงเรียนเนกขัมวิทยา กับผู้บริหารและคณะครู ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน นายยงยุทธ ลิ่มสกลเศรษฐ ครูผู้รับผิดชอบงานห้องสมุด คือ อ.แก้ววันนี เมฆวิลัย และ อ.จันทร์เพ็ญ แก้วหอมคำ ครูผู้รับผิดชอบงานคอมพิวเตอร์ คือ อ.ดารารัตน์ เพิ่มโสภา และ อ.อรรถพล ศรัทธาผล ได้ลงโปรแกรม PLS 3.04 (Public Library Services) พร้อมผึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม PLS  ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบห้องสมุดโรงเรียนเนกขัมวิทยา  และร่วมกับครูผู้รับผิดชอบงานคอมพิวเตอร์ ในการจัดระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติของโรงเรียนเนกขัมวิทยา พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม PLS ให้แก่ยุวบรรณารักษ์ ของโรงเรียนเนกขัมวิทยา จำนวน ๓ คน นอกจากนี้ ได้ประสานกับโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี เพื่อขอความอนุเคราะห์โปรแกรมการตรวจนับผู้เข้าใช้บริการของโรงเรียนราชโบริกาฯ มาใช้ในห้องสมุดอัตโนมัตของโรงเรียนเนกขัมวิทยา และมอบโปรแกรม Pro /ENGINEER Wildfire 4.0  ให้กับคุณครู ว่าที่ ร.ต.ธกร ยิ้มแต้ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน