นิเทศโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

โพสต์8 ก.ย. 2556 02:07โดยนายสุโขทัย ทองกลม

นางปลิฎสดา  เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  นำคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ประกอบด้วยนางคนึงนิจ  อ่อนกูล 
นายสมพงษ์  ตำนานทอง  นายปกรณ์  วงศ์สวัสดิ์ และ นางสาวอารีย์  ทิมเมือง  นิเทศเยี่ยมเยียนโรงเรียน
ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อแนะนำบุคลากรและประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับศึกษานิเทศก์  ในวันที่ ๕  กันยายน  ๒๕๕๖ เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.
ได้ประชุมกับนายเฉลา  พวงมาลัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ - หัวหน้ากลุ่มงาน รวมทั้งสิ้น  ๑๑ คน พร้อมทั้งมอบเอกสาร สื่อ จำนวน ๗ รายการ