นิเทศบ้านคาวิทยา

โพสต์14 ม.ค. 2556 15:20โดยนายสุโขทัย ทองกลม
วันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. นางปลิฎสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  นายดำรัส อินจันทร์ (ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม.๘) นางคนึงนิจ อ่อนกูล (รองผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม.๘) นายสมพงษ์ ตำนานทอง นางกันยารัตน์ รัตนชงค์ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ นางสาวอารีย์ ทิมเมืองและนางศุภร  เสาวัง ได้นิเทศเพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความต้องการของโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี   ประเด็นการนิเทศ คือ O-Net การประกันคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมการรักการอ่าน ห้องสมุด ๓ D ประชาคมอาเซียน จุดเน้นการพัฒนาตามหลักสูตร การพัฒนาผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูผู้ร่วมนิเทศ Website ศึกษานิเทศก์ สพม.๘ และโรงเรียนในฝัน   ผู้เข้ารับการนิเทศ ได้แก่ นายพรรษกฤช เกตุรัตน์ ผอ.โรงเรียนบ้านคาวิทยา นายสมชาย แสงถนอม รองผอ.นางกมลวรรณ วันดี รองผอ. พร้อมหัวหน้ากลุ่มงาน/กลุ่มสระการเรียนรู้  รวมทั้งสิ้น ๑๑ คน โรงเรียนได้นำเสนอจุดเด่นของโรงเรียน เช่น ผลงานนักเรียนทั้งในระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เอกลักษณ์ของโรงเรียน"หนึ่งคนหนี่งอาชีพ" ผลงานด้านกีฬาวอลเลย์บอล กิจกรรม 9 Sci กิจกรรมเรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น