นิเทศบางแพปฐมพิทยา

โพสต์9 ม.ค. 2556 07:24โดยนายสุโขทัย ทองกลม

วันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๓๐-๑๕.๓๐ น.  ณ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา อ.บางแพ จ.ราชบุรี  นายประทิพย์  คนทัด ผอ.โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น ๑๓ คน  ได้เข้ารับการนิเทศจากคณะศึกษานิเทศก์ สพม.๘ ซึ่งนำโดยนายดำรัส อินจันทร์ (ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม.๘) นางคนึงนิจ อ่อนกูล (รองผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม.๘) นายสมพงษ์ ตำนานทอง นางกันยารัตน์ รัตนชงค์ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ นางสาวอารีย์ ทิมเมืองและนางศุภร เสาวัง จุดมุ่งหมายของการนิเทศครั้งนี้ เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับศึกษานิเทศก์   ประเด็นการนิเทศ คือ O-Net การประกันคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมการรักการอ่าน ห้องสมุด ๓ D ประชาคมอาเซียน โครงการจัดการศึกษาพิเศษ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูผู้ร่วมนิเทศ Website ศึกษานิเทศก์ สพม.๘ และความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนได้นำเสนอจุดเด่นของโรงเรียน ได้แก่ การปฏิบัติงานของคณะครู ซึ่งครูทุกคนมีร่องรอยของชิ้นงาน ๓๐ ชิ้นงาน เช่น โครงการสอน แผนการสอน วิจัยชั้นเรียน  ข้อมูลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลงานนักเรียน  แฟ้มสรุปผลงาน เป็นต้น ห้องสมุดทันสมัย ห้องเรียน ICT(ทุกห้องเรียน) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ความร่วมมือกับชุมชน วงดนตรีลูกทุ่ง+สุนทราภรณ์ คุณภาพนักเรียน(เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับประเทศ) ในการแข่งขันทักษะและแสดงผลงาน(มวยไทย)
นอกจากนั้น คณะศึกษานิเทศก์ยังได้เยี่ยมชมห้องสมุดทันสมัย และห้องเกียรติยศ  ซึ่งโรงเรียนดำเนินการได้เป็นอย่างดี เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน