งานมหกรรมการศึกษาที่แสดงแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทย Smart Education

โพสต์9 พ.ย. 2556 14:14โดยนายสุโขทัย ทองกลม

ศาสตราจารย์พิเศษทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผยถึงงานนิทรรศการ เรื่อง ‘Education Thai 2014 : Smart Education’ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นเจ้าภาพจัดระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การประชุมวายุภักษ์ และลานเอนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ว่า การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมทางการศึกษาสมัยใหม่เข้ามาสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและผู้สอนมากยิ่งขึ้น เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น สกอ. จึงร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นสาธารณชนให้มีความตื่นตัวเรื่องการศึกษา อันจะเป็นกลไกสำคัญที่จะผลักดันให้การพัฒนาการศึกษาของประเทศดำเนินไปได้โดยมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเผยแพร่กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย และการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนากระตุ้นผู้สอน และผู้เรียนให้เกิดการใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เลขาธิการ กกอ. กล่าวต่อไปว่า การจัดนิทรรศการในครั้งนี้จะจัดในลักษณะการจำลองห้องเรียน และสาธิตการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรมปฏิบัติการในระดับชั้นต่างๆ ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนถึงอุดมศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยใช้นวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ และยังรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งแบ่งพื้นที่การจัดนิทรรศการเป็น ๔ ส่วน ประกอบด้วย (๑) Smart Classroom เป็นการนำเสนอรูปแบบห้องเรียนที่นำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสื่อการเรียนรู้อิเลคทรอนิกส์มาผสมผสานกัน มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้กับผู้สอนและผู้เรียน (๒) Tele-Education เป็นการนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนโดยที่ผู้เรียนและผู้สอนอยู่คนละสถานที่ มีการใช้สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวช่วยในการสอน เช่น การเรียนการสอนผ่านระบบการประชุมทางไกล (Teleconference) เป็นต้น (๓) R-Learning ( Robot Learning) เป็นการนำเสนอรูปแบบการใช้หุ่นยนต์เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน อาทิ การแข่งขันหุ่นยนต์ และ (๔) U-Learning (Ubiquitous Learning) เป็นการนำเสนอการจัดการเรียนการสอนหรือบทเรียนสำเร็จรูป (Instruction Package) ที่นำเสนอเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีเครือข่ายทั้งแบบใช้สายและไร้สาย รวมไปถึงพวกอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประมวลผลแบบไร้ขอบเขต ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่และทุกเวลา

“สกอ. หวังว่าเมื่อครู อาจารย์ ได้เข้าชมนิทรรศการแล้ว จะเกิดแนวคิดในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษาต่างๆ ที่จัดแสดงในงานมาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเกิดความตื่นตัวในเรื่องการพัฒนาการศึกษา อันจะเป็นกลไกสำคัญที่จะผลักดันการศึกษาของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติได้ต่อไป ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดงานนิทรรศการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thaismarteducation.com” เลขาธิการ กกอ. กล่าว

ที่มา :  http://www.enn.co.th/8953