นักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

โพสต์26 พ.ค. 2556 20:35โดยนายสุโขทัย ทองกลม


ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
 เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
เด็กหญิงสมฤดี สมบูรณ์ดี นักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับ"รางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕"

ซึ่ง สพฐ. กำหนดคุณสมบัตินักเรียนดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน นักเรียน นักศึกษา ต้องมีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีใน ๕ ด้าน ดังนี้
๑. การศึกษาเล่าเรียน นักเรียน นักศึกษา ต้องเป็นผู้มีความรู้และทักษะพื้นฐาน
ตามระดับการศึกษา มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา และมีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
        ๒. การมีทักษะในการจัดการและการท างาน นักเรียน นักศึกษา ต้องเป็นผู้สามารถตัดสินใจสร้างงานและวางระบบการทำงาน       สามารถทำงานเป็นกลุ่มและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถนำทรัพยากร ข้อมูล สารสนเทศและเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
        ๓. สุขภาพอนามัย นักเรียน นักศึกษา ต้องเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ตามวัยและมีบุคลิกภาพที่ดี มีสุขภาพจิตดี และมีสุขนิสัยที่ดี เป็นผู้ห่างไกลและปลอดจากสิ่งเสพติด
        ๔. ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบ มีความกตัญญู เสียสละ และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักประหยัด อดออม ใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า รวมทั้งมีความเป็นประชาธิปไตย มีภาวะผู้นำ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
        ๕. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม นักเรียน นักศึกษา ต้องเป็นผู้ใช้ภาษาไทยได้อย อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลักภาษาไทย มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้ยั่งยืน

นอกจากนั้น ต้องมี กิจกรรมและผลงานดีเด่นด้วย กล่าวคือ นักเรียน นักศึกษา ต้องมีการปฏิบัติกิจกรรมดีเด่น และหรือมีผลงานดีเด่นที่แสดงถึงคุณประโยชน์ต่อสังคมของตน ท้องถิ่น หรือชุมชนในวงกว้าง เป็นกิจกรรมหรือ ผลงานที่มีคุณภาพ และแสดงออกถึงคุณธรรมความดีงามและสร้างสรรค์