ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลในแบบติดตามและประเมินผลตามกลยุทธ์ของ สพฐ.

โพสต์8 มิ.ย. 2556 02:35โดยนายสุโขทัย ทองกลม

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการติดตามผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และข้อมูลในมาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน จำแนกระดับชั้น ตามระดับผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ไม่ปรากฏในรายงานประจำปีของสถานศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนกรอกข้อมูล ในแบบติดตามฯ ที่แนบมา ส่งไปยัง sed.sornor@gmail.com หรือโทรสาร (FAX) ๐๓๒-๓๒๗๔๔๓ ต่อ ๒๐ ภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้