โครงการโรงเรียนในฝัน สพฐ. จัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒)

โพสต์1 มิ.ย. 2557 06:05โดยนายสุโขทัย ทองกลม

 สพฐ. โดยโครงการโรงเรียนในฝันได้จัดสรรงบประมาณ ปี 2557 งบดำเนินงานสำหรับโรงเรียนในฝัน ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในฝันทำวิจัย/พัฒนานวัตกรรมเพื่อ พัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ 2557(เป็นงบประมาณที่จัดตั้งไว้ที่เขตพื้นที่การศึกษา)
* ดาวน์โหลดรายละเอียด: 
- หนังสือถึง ผอ.สพม. พร้อมเอกสารแนบ
*
 รายงานแผน/กิจกรรมการดำเนินงาน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ทาง labschools.eva@gmail.com
*
 รายงานผลการดำเนินงาน พร้อมแนบเค้าโครงที่ได้รับการสนับสนุน (แต่ละเรื่องไม่เกิน 10 หน้า) ภายในวันที่ 10 กันยายน 2557 ทาง labschools.eva@gmail.com และจัดส่งเอกสารพร้อมหนังสือราชการไปที่ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในวันที่ 20 กันยายน 2557
* การพิจารณาคัดเลือกผลงาน นวัตกรรมที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของครู ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ ให้เป็นผลงานระดับประเทศและนำเสนอในที่ประชุมสัมมนาวิชาการ (Lab School Symposium) ของปีงบประมาณต่อไป ดาวน์โหลดรายละเอียดและหลักเกณฑ์ได้ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป