โครงการพัฒนาระบบการวัดประเมินผลและทดสอบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

โพสต์4 มี.ค. 2556 01:51โดยนายสุโขทัย ทองกลม
 
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 ทางกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดอบรมเพิ่มสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลมุ่งสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิทยากร ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง  ณ ห้องประชุมกาญจนิการ์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี และ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ได้จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนารูปแบบเทคนิคการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน โดยวิทยากร รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์  ณ ห้องประชุมเจ้าคุณสนั่น โรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
Comments