แคทรายวิทยา ต้นแบบโรงเรียนในฝัน

โพสต์22 ก.พ. 2556 06:12โดยนายสุโขทัย ทองกลม
นางสาวสุจรรยา ใจหาญ 
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนแคทรายวิทยา อ.เมืองฯ จ.ราชบุรี พร้อมคณะนักเรียน ครู 
 คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน รับการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖      
โดย ดร.ธวัชชัย พิกุลแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต ๔ ประธานคณะกรรมการ  พร้อมด้วยคณะกรรมการ  นางอุไร เอี่ยมสอาด (อดีต ผู้บริหารโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๑  ร.ร.สวนผึ้งวิทยา จ.ราชบุรี / อดีต ผู้อำนวยการโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๓  ร.ร.แคทรายวิทยา จ.ราชบุรี /อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๑ ร.ร.โสภณศิริราษฎร์ จ.ราชบุรี และอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบรมราชินีนารถราชวิทยาลัย จ.ราชบุรี)  นางปราณี ป้านนาค (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๑  ร.ร.ศรีสวัสดิ์พิทยาคม จ.กาญจนบุรี /อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๓  ร.ร.ไทรโยคน้อยวิทยา จ.กาญจนบุรี /
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๑  ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี และอดีตคณะผู้บริหาร ๔๖ ICT ร.ร.ในฝัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) นายสงัด ภูบาล (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๓  ร.ร.วัดสันติการามวิทยา จ.ราชบุรี และอดีต ผู้อำนวยการโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๑  ร.ร.รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จ.ราชบุรี)  
            สำหรับคณะกรรมการในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ประกอบด้วย นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี 
ผู้อำนวยการ สพม.๘ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.๘/คณะนิเทศ โรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ Roving Team คณะที่ ๓๗ และ นางสาวอารีย์ ทิมเมือง ศึกษานิเทศก์  สพม.๘ / คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ Roving Team คณะที่ ๓๗