การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญฯ

โพสต์17 มิ.ย. 2556 05:32โดยนายสุโขทัย ทองกลม
วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖   นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.8 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการนำผลการทดสอบระดับชาติไปใช้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี โดยผู้เข้าอบรมฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน / รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ และ
ผู้รับผิดชอบงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด สพม.๘ ทั้ง ๕๕ โรงเรียน
สำหรับกิจกรรมในการอบรม ฯ มีการบรรยาย "การนำคะแนน O-NET ไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน" โดย ศน.สุวิไล จันทร์สนอง การบรรยาย "การจัดทำแผนพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" โดย ศน.ดวงแข  จงเจริญ และมีการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ "วิเคราะห์ผลการสอบ O-NET","การจัดทำแผนพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน"