การติดตามตรวจสอบฯ โดยหน่วยงานต้นสังกัด สพม.8 ณ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

โพสต์3 มี.ค. 2556 19:44โดยนายสุโขทัย ทองกลม
 
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด สพม.8 เข้าติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554
ณ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินภาในห้วยกระเจา

Comments