การสมัครเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

โพสต์17 เม.ย. 2557 21:54โดยนายสุโขทัย ทองกลม
กลุ่มบริษัท ทรู ได้ดำเนินโครงการทรูปลูกปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ และเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือ ในการค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๕,๐๐๐ โรงเรียน มีโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา จำนวน ๓๖ โรงเรียนจากทั่วประเทศ สำหรับในปี พ.ศ.๒๕๕๗ กลุ่มบริษัท ทรู ได้เปิดโอกาสให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมัครเข้าร่วมโครงการทรู ปลูกปัญญา เพิ่มเติมอีก จำนวน ๕๐๐ โรงเรียน โดยต้องสมัครผ่านเว็บไซต์ ทรูปลูกปัญญา 
ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ทั้งนี้ โรงเรียนสามารถศึกษารายละเอียดโครงการฯ ได้จากเว็บไซต์ของทรูปลูกปัญญา
และสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไขและวิธีสมัครเข้าโครงการฯ ได้จาก http://www.trueplookpanya.com/new/csa/plookpanya_school_register_rule

Comments