การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์25 พ.ค. 2557 04:58โดยนายสุโขทัย ทองกลม

คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ประกอบด้วย นายดำรัส อินจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  นางสาวดวงแข จงเจริญ นางสาวสายใจ บริสุทธิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมมือง เข้าร่วมการประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ที่จัดขึ้นโดยสำนักทดสอบทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและสร้างเสริมองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนคิดเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้จากการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งวางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้วยระบบเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิระดับเขตพื้นที่ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗  โดยมี ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้ช่วยเลขาธิการคุณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการฯ