การประชุมปฏิบัติการและศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงฯ

โพสต์20 มี.ค. 2556 19:43โดยนายสุโขทัย ทองกลม


นางปลิฎสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘

เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการและการศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและสถานศึกษาต้นแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบโครงการจากโรงเรียนที่สมัครขอรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและสถานศึกษาต้นแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

ศรีวิชัย2Comments