การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

โพสต์4 มี.ค. 2556 18:49โดยนายสุโขทัย ทองกลม
 
 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 คณะนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและสถานศึกษาต้นแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับเกียรติจาก นางปลิฎสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มาเป็นประธานในการเปิดประชุมในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ แสงประเสริฐ ผู้อำนวยการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก , นางสาวนิยม อยู่รัมย์ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก และ นางสาวนงค์นุช อุดกันฑา ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
 
 
 
 
 

อบรมพอเพียง

Comments