การกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ www.labschools.com

โพสต์4 มิ.ย. 2556 21:07โดยนายสุโขทัย ทองกลม

ตามหนังสือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ที่ ศธ ๐๔๒๓๘/๑๔๕๖ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง การกรอกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในเว็บไซต์ www.labschools.com สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ขอความร่วมมือโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ กรอกและ update ข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖  นั้น 
บัดนี้เวลาล่วงเลยกำหนดมา ๑ เดือนแล้ว ปรากฏว่า ณ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ มีโรงเรียน ให้ความร่วมมือดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ จำนวน ๒๑ โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และมีโรงเรียนจำนวน ๑๐ โรงเรียน รายชื่อดังแนบ ยังดำเนินการไม่สมบูรณ์ 
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ขอความร่วมมือโรงเรียนที่ยังดำเนินการไม่สมบูรณ์ ได้กรอกแบบรายงานการกรอกข้อมูล ส่งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ จักเป็นพระคุณยิ่ง