กำหนดนิเทศ Coaching and Mentoring ครั้งที่ 2

โพสต์17 ก.ค. 2556 01:19โดยนายสุโขทัย ทองกลมศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ หมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  กำหนดนิเทศโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้ กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring 
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2556 และระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2556


ตารางการนิเทศ
หลักสูตร การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring 
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2556 และระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2556

เวลา โรงเรียน ชื่ออาจารย์นิเทศ ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่อง...

 

วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556
08.00-12.00 น. 
สพป. เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 1. ผศ.สมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา 
2. อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ชัย ไทรพงษ์พันธุ์

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
วิธีการสอน/การวัดและประเมินผล 
หลักสูตร/แผนการจัดการเรียนรู้ 
สื่อ/เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

13.00-17.00 น. 
สพม. เขต 8
โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา(อ.ปากท่อ) 1. ผศ.สมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา 
2. อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ชัย ไทรพงษ์พันธุ์

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
วิธีการสอน/การวัดและประเมินผล 
หลักสูตร/แผนการจัดการเรียนรู้ 
สื่อ/เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

,,,,
08.00-12.00 น. 
สพป. เขต 1
โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง 1. ผศ.ดร.ภัคพิชา แก่นเพ็ชร์ 
2. อาจารย์ ดร.สงวนศรี โทรอค 
3. อาจารย์วิจารณ์ สงกรานต์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
วิธีการสอน/การวัดและประเมินผล 
หลักสูตร/แผนการจัดการเรียนรู้ 
สื่อ/เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

13.00-17.00 น. 
สพป. เขต 1
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. ผศ.ดร.ภัคพิชา แก่นเพ็ชร์ 
2. อาจารย์ ดร.สงวนศรี โทรอค 
3. อาจารย์วิจารณ์ สงกรานต์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
วิธีการสอน/การวัดและประเมินผล 
หลักสูตร/แผนการจัดการเรียนรู้ 
สื่อ/เทคโนโลยีสารสนเทศ

 


เวลา โรงเรียน ชื่ออาจารย์นิเทศ ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่อง...

 

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556
08.00-12.00 น. 
สพป. เขต 1
โรงเรียนวัดช่องลาภ 1. ผศ.สมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา 
2. อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ชัย ไทรพงษ์พันธุ์

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
วิธีการสอน/การวัดและประเมินผล 
หลักสูตร/แผนการจัดการเรียนรู้ 
สื่อ/เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

13.00-17.00 น. 
สพม. เขต 8
โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. ผศ.สมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา 
2. อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ชัย ไทรพงษ์พันธุ์

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
วิธีการสอน/การวัดและประเมินผล 
หลักสูตร/แผนการจัดการเรียนรู้ 
สื่อ/เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

'''''
08.00-12.00 น. 
สพป. เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. ผศ.ดร.ภัคพิชา แก่นเพ็ชร์ 
2. อาจารย์ ดร.สงวนศรี โทรอค 
3. อาจารย์วิจารณ์ สงกรานต์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
วิธีการสอน/การวัดและประเมินผล 
หลักสูตร/แผนการจัดการเรียนรู้ 
สื่อ/เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

13.00-17.00 น. 
สพป. เขต 1
โรงเรียนบ้านจอมบึง 1. ผศ.ดร.ภัคพิชา แก่นเพ็ชร์ 
2. อาจารย์ ดร.สงวนศรี โทรอค 
3. อาจารย์วิจารณ์ สงกรานต์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
วิธีการสอน/การวัดและประเมินผล 
หลักสูตร/แผนการจัดการเรียนรู้ 
สื่อ/เทคโนโลยีสารสนเทศ

 


เวลา โรงเรียน ชื่ออาจารย์นิเทศ ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่อง...

 

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556
07.30-09.30 น. 
สพม. เขต 8
โรงเรียนหนองปลา
หมอ
พิทยาคม (อ.บ้านโป่ง)
1. อาจารย์ ดร.กฤษณะ โสขุมา 
2. อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ วรวงษ์
วิธีการสอน/การวัดและประเมินผล 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์/สื่อ

 

10.00-12.00 น. 
สพม. เขต 8
โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม (อ.ด่านมะขามเตี้ย) 1. อาจารย์ ดร.กฤษณะ โสขุมา 
2. อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ วรวงษ์
วิธีการสอน/การวัดและประเมินผล 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์/สื่อ

 

....
08.00-12.00 
สพม. เขต 8
โรงเรียนหนองโพวิทยา 
(อ.โพธาราม)
1. ผศ.สมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา 
2. อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ชัย ไทรพงษ์พันธุ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
วิธีการสอน/การวัดและประเมินผล 
หลักสูตร/แผนการจัดการเรียนรู้ 
สื่อ/เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

08.00-12.00 
สพม. เขต 8
โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 
(อ.โพธาราม)
1. ผศ.ดร.ภัคพิชา แก่นเพ็ชร์ 
2. อาจารย์ ดร.สงวนศรี โทรอค 
3. อาจารย์วิจารณ์ สงกรานต์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
วิธีการสอน/การวัดและประเมินผล 
หลักสูตร/แผนการจัดการเรียนรู้ 
สื่อ/เทคโนโลยีสารสนเทศ

 


เวลา โรงเรียน ชื่ออาจารย์นิเทศ ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่อง...

 

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556
08.00-12.00 น. 
สพป. เขต 2
โรงเรียนวัดหนองกบ 1. ผศ.สมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา 
2. อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ชัย ไทรพงษ์พันธุ์

 

สื่อ/วิธีการสอน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
วิธีการสอน/การวัดและประเมินผล 
หลักสูตร/แผนการจัดการเรียนรู้

 

13.00-17.00 น.
สพป. เขต 2

 โรงเรียนวัดนางแก้ว

1. ผศ.สมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา 
2. อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ชัย ไทรพงษ์พันธุ์

 

สื่อ/วิธีการสอน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
วิธีการสอน/การวัดและประเมินผล 
หลักสูตร/แผนการจัดการเรียนรู้

 

....08.00-12.00 น. 
สพป. เขต 2

โรงเรียนขุมชนวัดประสาทสิทธิ์

1. ผศ.ดร.กิตติคม คาวีรัตน์ 
2. ผศ.ดร.ภัคพิชา แก่นเพ็ชร์ 
3. อาจารย์ ดร.สงวนศรี โทรอค
สื่อ/วิธีการสอน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
วิธีการสอน/การวัดและประเมินผล 
หลักสูตร/แผนการจัดการเรียนรู้

 

13.00-17.00 น. 
สพป. เขต 2
โรงเรียนอนุบาลบางแพ 1. ผศ.ดร.กิตติคม คาวีรัตน์ 
2. ผศ.ดร.ภัคพิชา แก่นเพ็ชร์ 
3. อาจารย์ ดร.สงวนศรี โทรอค
สื่อ/วิธีการสอน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
วิธีการสอน/การวัดและประเมินผล 
หลักสูตร/แผนการจัดการเรียนรู้

 


เวลา โรงเรียน ชื่ออาจารย์นิเทศ ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่อง...

 

วันพฤหัสที่ 25 กรกฎาคม 2556
08.00-12.00 น. 
สพม 8
โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม (อ.หนองปรือ) 1. ผศ.ดร.ภัคพิชา แก่นเพ็ชร์ 
2. อาจารย์ ดร.สงวนศรี โทรอค
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
วิธีการสอน/การวัดและประเมินผล 
หลักสูตร/แผนการจัดการเรียนรู้

 

08.00-12.00 น. 
สพม 8
โรงเรียนไทรโยค 
มณีกาญจน์วิทยา 
(อ.ไทรโยค)
1. ผศ.สมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา 
2. อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ชัย ไทรพงษ์พันธุ์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
วิธีการสอน/การวัดและประเมินผล 
หลักสูตร/แผนการจัดการเรียนรู้

 

......
08.00-12.00 น. 
สพม 8
โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 
(อ.ท่ามะกา)
1. อาจารย์ ดร.กฤษณะ โสขุมา 
2. อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ วรวงษ์ 
3. อาจารย์ วิจารณ์ สงกรานต์
วิธีการสอน/การวัดและประเมินผล 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สื่อ/เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

13.00-17.00 น. 
สพม 8
โรงเรียนหนองขาวโกวิท 
พิทยาคม (อ.ท่าม่วง)
1. อาจารย์ ดร.กฤษณะ โสขุมา 
2. อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ วรวงษ์ 
3. อาจารย์ วิจารณ์ สงกรานต์
วิธีการสอน/การวัดและประเมินผล 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สื่อ/เทคโนโลยีสารสนเทศ

 Comments