กำหนดนิเทศ Coaching and Mentoring ครั้งที่ ๑

โพสต์7 ก.ค. 2556 02:00โดยนายสุโขทัย ทองกลมศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ หมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘  กำหนดนิเทศโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้ กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring ครั้งที่ ๑  ระหว่างวันที่  ๘ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖


    

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2556

เวลา

โรงเรียน

ชื่ออาจารย์นิเทศ

ชื่อศึกษานิเทศก์

ช่วงสาย 10.30 น.

สพม. เขต 8

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา

(อ.ปากท่อ) 

1. ผศ.ดร.ภัคพิชา  แก่นเพ็ชร

2. อาจารย์ ดร.สงวนศรี  โทรอค

3. อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ชัย  ไทรพงษ์พันธุ์

นายสมพงษ์  ตำนานทอง

089-1192412

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2556

ช่วงสาย 10.30 น.

สพม. เขต 8

โรงเรียนบ้านคาวิทยา

1. ผศ.ดร.ภัคพิชา  แก่นเพ็ชร

2. อาจารย์ ดร.สงวนศรี  โทรอค

3. อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ชัย  ไทรพงษ์พันธุ์

น.ส.อารีย์  ทิมเมือง

081-4444323

วันพฤหัสที่ 11 กรกฎาคม 2556

ช่วงเช้า 08.30 น.

สพม. เขต 8

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม

(อ.บ้านโป่ง)

1. ผศ.ดร.ชาญชัย  ยมดิษฐ์

2. ผศ.ดร.กิตติคม  คาวีรัตน์

3. อาจารย์ ดร.วิวัฒน์  วรวงษ์

นางศุภร  เสาวัง

089-8369409

ช่วงสาย 10.30 น.

สพม. เขต 8

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

(อ.ด่านมะขามเตี้ย)

1. ผศ.ดร.ชาญชัย  ยมดิษฐ์

2. ผศ.ดร.กิตติคม  คาวีรัตน์

3. อาจารย์ ดร.วิวัฒน์  วรวงษ์

นางสุวิไล  จันทร์สนอง

081-8576805

ช่วงบ่าย 13.00 น.

สพม. เขต 8

โรงเรียนหนองโพวิทยา

(อ.โพธาราม)

1. ผศ.ดร.ชาญชัย  ยมดิษฐ์

2. ผศ.ดร.กิตติคม  คาวีรัตน์

3. อาจารย์ ดร.วิวัฒน์  วรวงษ์

นายปกรณ์  วงศ์สวัสดิ์

084-3298169

ช่วงเย็น 14.30 น.

สพม. เขต 8

โรงเรียนท่ามะขามวิทยา

(อ.โพธาราม)

1. ผศ.ดร.ชาญชัย  ยมดิษฐ์

2. ผศ.ดร.กิตติคม  คาวีรัตน์

3. อาจารย์ ดร.วิวัฒน์  วรวงษ์

นางกันยารัตน์  รัตนชงค์

087-1702283

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556

ช่วงเช้า 08.30 น.

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม

(อ.หนองปรือ)

1. ผศ.ดร.ภัคพิชา  แก่นเพ็ชร

2. อาจารย์ ดร.สงวนศรี  โทรอค

3. อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ชัย  ไทรพงษ์พันธุ์

นายกสิณ  พงษ์พิทักษ์

086-3875630

ช่วงบ่าย 13.30 น.

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

(อ.ไทรโยค)

1. ผศ.ดร.ภัคพิชา  แก่นเพ็ชร

2. อาจารย์ ดร.สงวนศรี  โทรอค

3. อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ชัย  ไทรพงษ์พันธุ์

นางสุภาพ  สิทธิสังข์

081-8581015

ช่วงเช้า 08.30 น.

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์

(อ.ท่ามะกา)

1. อาจารย์ ดร.กฤษณะ  โสขุมา

2. อาจารย์ วิจารณ์  สงกรานต์

น.ส.ดวงแข  จงเจริญ

081-0066619

ช่วงบ่าย 13.00 น.

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม

(อ.ท่าม่วง)

1. อาจารย์ ดร.กฤษณะ  โสขุมา

2. อาจารย์ วิจารณ์  สงกรานต์

น.ส.สายใจ  บริสุทธิ์

089-9152945