หนองปลาหมอพิทยาคม ต้นแบบโรงเรียนในฝัน

โพสต์20 ก.พ. 2556 15:16โดยนายสุโขทัย ทองกลม
วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
 
คณะนักเรียน ครู ผู้อำนวยการโรงเรียน (นายวรรณชัย รังษี) คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  รับการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน

โดย ดร.ธวัชชัย พิกุลแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต ๔ ประธานคณะกรรมการ  พร้อมด้วยคณะกรรมการ  นางอุไร เอี่ยมสอาด (อดีต ผู้บริหารโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๑ ร.ร.สวนผึ้งวิทยา จ.ราชบุรี / อดีต ผู้อำนวยการโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๓ ร.ร.แคทรายวิทยา จ.ราชบุรี /อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๑ ร.ร.โสภณศิริราษฎร์ จ.ราชบุรี /ผู้อำนวยการโรงเรียนบรมราชินีนารถราชวิทยาลัย จ.ราชบุรี)  นางปราณี ป้านนาค (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๑ ร.ร.ศรีสวัสดิ์พิทยาคม จ.กาญจนบุรี /อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๓ ร.ร.ไทรโยคน้อยวิทยา จ.กาญจนบุรี /อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๑ ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี /และอดีตคณะผู้บริหาร ๔๖ ICT ร.ร.ในฝัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) นายสงัด ภูบาล (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๓ ร.ร.วัดสันติการามวิทยา จ.ราชบุรี และอดีต ผู้อำนวยการโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๑ ร.ร.รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จ.ราชบุรี)  

สำหรับคณะกรรมการในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๘ ประกอบด้วย นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการ สพม.๘  นางปลิฏสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการ สพม.๘  นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.๘ / คณะนิเทศ โรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ RovingTeam คณะที่ ๓๗ และ นางสาวอารีย์ ทิมเมือง ศึกษานิเทศก์ สพม.๘/คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ RovingTeamคณะที่ ๓๗

ตรวจเยี่ยมหนองปลาหมอ 20กุมภา56