เชิญอบรม เรื่อง "เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม" ฟรี

โพสต์5 ม.ค. 2556 21:46โดยนายสุโขทัย ทองกลม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจาก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ให้ดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงพลังงานและกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมการสอนรายวิชาเพิ่มเติมด้านพลังงานในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนำแบบเรียนรายวิชาเพิ่มเติมที่กระทรวงพลังงานและกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันจัดทำบรรจุลงในแผนการสอนของโรงเรียน และแนะแนวการสอนเนื้อหาวิชา การใช้สื่อการสอนแก่ครูผู้สอนให้มีความเข้าใจและสามารถนำไปใช้สอนในห้องเรียนอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ขอเรียนเชิญ ครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมอบรม เรื่อง "เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม"
ทั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าที่พัก และค่าอาหารกลางวันระหว่างการอบรม ดังนั้นขอให้ท่านยืนยันการเข้าร่วมอบรม ไปที่โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงพลังงานและกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมการสอนรายวิชาเพิ่มเติมด้านพลังงานในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโทรศัพท์ ๐๘๔-๒๒๓๗๘๗๖ โทรสาร ๐๕๓-๙๔๔๑๔๖ ต่อ ๔๓๑