Annual Report 2012 โรงเรียนในฝัน

โพสต์28 พ.ค. 2556 01:12โดยนายสุโขทัย ทองกลม

โครงการโรงเรียนในฝัน
จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการโรงเรียนในฝัน "โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล Lab school Annual Report 2012" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  เป็นการสรุปรายงานการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ การส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการ การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินคุณภาพโรงเรียน ทั้ง ๓ รุ่น จำนวน ๒,๕๐๒ โรงเรียน และมอบให้กับโรงเรียนในโครงการฯ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ขอให้โรงเรียนรับเอกสารดังกล่าวได้ที่ช่องรับจดหมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 
สำหรับโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี รับเอกสารดังกล่าวได้ที่ สถานที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วมและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ณ โรงแรมมนต์เสน่ห์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖