ข่าว ประชาสัมพันธ์

นิเทศประเมินความยั่งยืนในด้านคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน สพม.๘

โพสต์25 มิ.ย. 2557 21:49โดยนายสุโขทัย ทองกลมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ โดยกำหนดกิจกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินความยั่งยืนในด้านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในฝัน จำนวนทั้งสิ้น ๓๑ โรงเรียน ระหว่างวันที่ ๒๑ กรกฎาคม – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗


เคาะ! สเปกห้องสมาร์ทคลาสรูมสุดหรู ใช้แท็บเล็ตทัดเทียมไอแพด

โพสต์23 มิ.ย. 2557 16:07โดยนายสุโขทัย ทองกลม

23 มิถุนายน 2557 
นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ครั้งที่ 2 ว่า ที่ประชุมได้เชิญ 10 หน่วยงานที่มีงบประมาณในการจัดซื้อแท็บเล็ต รวมถึงกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) มาหารือตามที่ฝายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินหารจัดหารูปแบบพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆ แทนการแจกแท็บเล็ต
       
       ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเปลี่ยนชื่อโครงการจากเดิม โครงการ 1 คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ 1 นักเรียน มาเป็น โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เนื่องจากต้องมีการขอเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณ ปี 2556 และ 2557 และเสนอขอกันงบประมาณ ปี 2556 ในส่วนที่เหลือจากการจัดซื้อแท็บเล็ต โซนที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จำนวน 1,170 ล้านบาท นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงงบประมาณจัดซื้อแท็บเล็ต จากเดิมที่แจกเป็นรายบุคคล มาจัดทำห้องสมาร์ทคลาสรูมตามรูปแบบที่ สพฐ. เสนอและให้หน่วยงานที่เหลือ ใช้รูปแบบดังกล่าวเป็นมาตรฐานขั้นต่ำ ในการจัดสร้างห้องสมาร์ทคลาสรูมให้กับโรงเรียนในสังกัดของตนเอง ซึ่งในส่วนของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนั้นทางไอซีที แจ้งว่าได้เตรียมงบประมาณ จำนวน 3,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในการวางระบบเข้าไปยังโรงเรียนที่จะจัดทำห้องสมาร์ทคลาสรูม เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่

 นายกมล กล่าวต่อว่า สำหรับรูปแบบห้องสมาร์ทคลาสรูมที่ สพฐ. เสนอนั้น จะใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐานระดับดี โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา สำหรับนักเรียนจะเลือกใช้คอมพิวเตอร์พกพาที่มีมาตรฐานทัดเทียมไอแพด หรืออาจจะใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่แยกหน้าจอออกมาเป็นแท็บเล็ตได้ ซึ่งราคาท้องตลาดตกเครื่องละประมาณประมาณ 12,000 บาท แต่ถ้าซื้อจำนวนมากคาดว่าจะอยู่ที่เครื่องละ 8,500 บาท โดยห้องสมาร์ทคลาสรูม จะแบ่งเป็น 3 ขนาด เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดของโรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนขนาดเล็ก จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ประมาณ 20 เครื่อง ใช้งบประมาณห้องละ 300,000 บาท โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 40 เครื่อง ใช้งบประมาณ 400,000 บาท และโรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 50 เครื่องใช้งบประมาณ 600,000 บาท 
       
       “ถ้าใช้มาตรฐานห้องสมาร์ทคลาสรูมตามนี้ ภายใต้งบประมาณของปี 2557 และปี 2556 ที่เหลือจะจัดสร้างได้ประมาณ 15,000 โรง เฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. แต่หากรวมทุกสังกัดน่าจะได้ประมาณ 20,000 โรง อย่างไรก็ตาม สพฐ. จะจัดทำข้อมูลเสนอให้ฝ่ายสังคมจิตวิทยา และ คสช. ชุดใหญ่พิจารณาก่อน ภายในสัปดาห์นี้ หาก คสช. ให้ความเห็นชอบทั้ง 10 หน่วยงานก็จะไปทำเรื่องขอเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณดังกล่าวกับสำนักงบประมาณ” นายกมล กล่าวและว่า ทั้งนี้ ในส่วนของเนื้อหา หรือคอนเทนต์ (Content) ที่ใช้ในการเรียนการสอนนั้น ได้วิเคราะห์จุดอ่อนจากการทำงานที่ผ่านมาพบว่าเนื้อหาบางวิชาก็มีมากเกินไป ขณะที่บางวิชาก็ไม่ค่อยมีเนื้อหาที่น่าสนใจ เพราะฉะนั้นจะนำบทเรียนดังกล่าวมาปรับปรุงโดยจะตั้งคณะทำงานขึ้นมา 1 ชุด เพื่อดำเนินการจัดทำระบบและพัฒนาเนื้อหาต่อไปนิเทศเตรียมความพร้อมรับการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม)

โพสต์17 มิ.ย. 2557 20:39โดยนายสุโขทัย ทองกลม

ห้วยกระเจา ๑๗มิย๕๗

นายสุริยะ จันทร์สนอง
 ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๑ นำคณะครู จำนวน ๑๘ คน เข้ารับการนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน การพัฒนาความยั่งยืนในด้านคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗เวลา ๐๙.๒๐-๑๒.๐๐ น. โดยมี นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝัน นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในฝัน และการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินความยั่งยืนของโรงเรียนในฝัน ซึ่งกำหนดการประเมินในวันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗   โดยคณะครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมได้นำแผนการจัดกิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มาร่วมกันศึกษาและร่วมกันวางแผนเป็นภาพรวมของโรงเรียน 

อวสานแท็บเล็ตนักเรียน คสช.สั่งยกเลิกซื้อทั้งหมด

โพสต์16 มิ.ย. 2557 15:44โดยนายสุโขทัย ทองกลม

บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น(ไทยแลนด์) จำกัด แถลงข่าวพิธีส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โซน3(ภาคกลางและภาคใต้) โดยมรนายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี
คสช.สั่งยกเลิกการจัดซื้อแท็บเล็ตนักเรียนที่เหลือทั้งหมด เหตุไม่คุ้มค่า-ไม่เหมาะสมในการนำมาสอนตลอดเวลา


๑๖  มิถุนายน ๒๕๕๗  ที่ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ ๑ คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ต่อ๑ นักเรียน ที่มี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ในฐานะรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กำกับดูแลฝ่ายสังคมจิตวิทยาเป็นประธานได้มีมติ ให้ยุติ การจัดซื้อแท็บเล็ต ตามโครงการฯ สำหรับการจัดซื้อที่เหลือทั้งหมด ทั้งในโซน ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  ที่เหลืออยู่เพียงโซนเดียวที่อยู่ระหว่างจัดซื้อ และทั้งหมดของโครงการการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  ที่เหลืออยู่เพียงโซนเดียวที่อยู่ระหว่างจัดซื้อ และทั้งหมดของโครงการการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗   โดยให้เหตุผลว่า ไม่คุ้มค่า และไม่เหมาะสม พล.ร.อ.ณรงค์ ให้เหตุผลในการยกเลิกดังกล่าว ๔ ข้อ คือ 

    ๑. นักเรียนทุกคนไม่จำเป็นที่ต้องได้รับแจกแท็บเล็ตเป็นของตัวเอง เพราะใช้แท็บเล็ตเรียน ๑-๒ ชั่วโมงต่อวัน เท่านั้น. ซึ่งอาจใช้งานหมุนเวียนกับนักเรียนทุกๆ คน-ทุกๆ ชั้นในโรงเรียน จึงไม่คุ้มค่าไม่เหมาะสมที่จัดซื้อให้แก่นักเรียนทุกคน
    ๒. แท็บเล็ต ไม่เหมาะ-ไม่ควรที่นำมาสอนตลอดเวลา วรใช้เป็นเครื่องในการเรียนบางชั่วโมง และเด็กๆควรเรียนรู้จากครูผู้สอน
    ๓.แท็บเล็ต มีขนาดหน้าจอเล็กทำให้นักเรียน มีปัญหาด้านสายตา ราคาเครื่องแท็บเล็ตถูก-ต่ำ อายุใช้งานสั้น แค่ ๓ ปี การซ่อมบำรุงไม่คุ้มค่าเมื่อต้องซ่อมแซม
    ๔. แท็บเล็ตเป็นครุภัณฑ์ของโรเรียน ไม่เหมาะสมที่ไปมอบให้นักเรียนเป็นของส่วนตัวได้ และคณะกรรมการว่าด้วยพัสดุ กรมบัญชีกลาง แจ้งว่ามอบให้เด็กนักเรียนไม่ได้ 

    ทั้งนี้ที่ประชุมให้นำงบประมาณการจัดซื้อโซนที่ ๔ จำนวน ๑,๑๗๐ ล้านบาท กับ งบปี ๒๕๕๗  อีก ๕,๘๐๐ ล้านบาท ไปทำด้านอื่นที่เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา โดยมอบให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอขอกรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณ เปลี่ยนแปลงรายการและขอกันเงินงบประมาณแบบไม่มีหนี้ด้วย แล้วนำเงินทั้ง ๒ ก้อน ไปใช้ในโครงการอื่น พล.ต.รณชัย มัญชุสุนทรกุล เจ้ากรมจเรทหารบก ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐฯ ได้เดินทางมาติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ ของ ศธ. โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการจัดซื้อแท็บเล็ต ทั้งนี้คณะอนุกรรมการฯ จะดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อแท็บเล็ตในภาพรวมย้อนหลังไปตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นการจัดซื้อครั้งแรกโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอซีที) นอกจากนี้จะเข้าไปตรวจสอบเอกสารการจัดซื้ออย่างละเอียดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

ที่มา : โพสต์ทูเดย์ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘:๓๒ น.: http://bit.ly/1vs2TbHนิเทศโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนหนองโพวิทยา)

โพสต์15 มิ.ย. 2557 08:22โดยนายสุโขทัย ทองกลม

หนองโพ

วันอังคารที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
เวลา  ๑๕.๓๐-๑๗.๐๐ น. นายธำรง  ศรีทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพวิทยา อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (โรงเรียนในฝัน  รุ่น ๓) พร้อมด้วยคณะครู จำนวน ๘ คน เข้ารับการนิเทศโครงการโรงเรียนในฝัน จาก คณะศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ได้แก่ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพวิทยา ประเด็นการนิเทศ คือ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  การพัฒนาความยั่งยืนด้านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน งบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภาระงานของโรงเรียนและแหล่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในฝัน

นิเทศโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ)

โพสต์15 มิ.ย. 2557 08:01โดยนายสุโขทัย ทองกลม

ประสาทรัฐ

วันอังคารที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
เวลา  ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น. รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี (โรงเรียนในฝัน  รุ่น ๓) พร้อมด้วยคณะครู จำนวน ๘ คน เข้ารับการนิเทศโครงการโรงเรียนในฝัน จาก คณะศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ได้แก่ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง ณ ห้องประชุมโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ประเด็นการนิเทศ คือ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  การพัฒนาความยั่งยืนด้านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน งบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภาระงานของโรงเรียนและแหล่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในฝัน

นิเทศโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการราชบุรี)

โพสต์15 มิ.ย. 2557 06:42โดยนายสุโขทัย ทองกลม

เตรียมฯ

นายวินัย  พุ่มบุญฑริก
 ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการราชบุรี อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี (โรงเรียนในฝัน  รุ่น ๒) พร้อมด้วยคณะครู จำนวน ๑๒ คน เข้ารับการนิเทศโครงการโรงเรียนในฝัน จาก คณะศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ได้แก่ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง ณ ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการราชบุรี ในวันอังคารที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗  เวลา  ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ประเด็นการนิเทศ คือ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  การพัฒนาความยั่งยืนด้านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน งบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภาระงานของโรงเรียนและแหล่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในฝัน

นิเทศโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา)

โพสต์12 มิ.ย. 2557 10:58โดยนายสุโขทัย ทองกลม


นายประทิพย์  คนทัด  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (โรงเรียนในฝัน  รุ่นที่๒) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู จำนวน ๑๐ คน เข้ารับการนิเทศโครงการโรงเรียนในฝัน จาก คณะศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ได้แก่ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง ในวันอังคารที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.    ณ ห้องประชุมโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา   ประเด็นการนิเทศ คือ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  การพัฒนาความยั่งยืนด้านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน งบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภาระงานของโรงเรียนและแหล่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในฝัน

นิเทศโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนช่องพรานวิทยา)

โพสต์12 มิ.ย. 2557 10:47โดยนายสุโขทัย ทองกลม


นายทวีป  แสงจันทร์
  ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องพรานวิทยา  อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (โรงเรียนในฝัน  รุ่นที่ ๑ ) พร้อมด้วยคณะครู จำนวน ๔ คน เข้ารับการนิเทศโครงการโรงเรียนในฝัน จาก คณะศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ได้แก่ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง  ณ ห้องประชุมโรงเรียนช่องพรานวิทยา  วันจันทร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗  .เวลา  ๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ น
ระเด็นการนิเทศ คือ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  การพัฒนาความยั่งยืนด้านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน งบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภาระงานของโรงเรียนและแหล่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในฝัน

นิเทศโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม)

โพสต์12 มิ.ย. 2557 10:39โดยนายสุโขทัย ทองกลม


นายวรรณชัย  รังษี
  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (โรงเรียนในฝัน  รุ่นที่ ๓ ) พร้อมด้วยคณะครู จำนวน ๑๐ คน เข้ารับการนิเทศโครงการโรงเรียนในฝัน จาก คณะศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ได้แก่ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง  ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม  วันจันทร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗  .เวลา  ๑๒.๐๐-๑๓.๔๕ น
ระเด็นการนิเทศ คือ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  การพัฒนาความยั่งยืนด้านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน งบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภาระงานของโรงเรียนและแหล่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในฝัน

1-10 of 204