ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
มหาวิทยาลัยชินวัตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ 
มหาวิทยาลัยสยาม 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
มหาวิทยาลัยอีสเทริร์นเอเชีย 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 กลุ่มภาคเหนือกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
กลุ่มภาคกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
o มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
กลุ่มกรุงเทพมหานคร
กลุ่มภาคตะวันตกและภาคใต้
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต