ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ศาลยุติธรรมhttp://www.library.coj.go.th
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงพลังงานhttp://elibrary.energy.go.th
ห้องสมุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมhttp://library.tisi.go.th
ห้องสมุดสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)http://elibrary.trf.or.th
ห้องสมุดและจดหมายเหตุ ธนาคารแห่งประเทศไทยhttp://www.bot.or.th/Thai/LibraryAndArchives
ห้องสมุดรัฐสภาhttp://www.parliament.go.th/library
ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยhttp://www.maruey.com
ห้องสมุดธรรมะ มูลนิธิบ้านอารีย์http://www.baanaree.net
ห้องสมุดธรรมะออนไลน์http://www.dhammaonlinelibrary.com
ห้องสมุดไทยhttp://www.thailibrary.co.cc
ห้องสมุดทีเคออนไลน์ - TK parkhttp://www.tkpark.or.th/tha/library_book
ห้องสมุดดาราศาสตร์ - สมาคมดาราศาสตร์ไทยhttp://thaiastro.nectec.or.th/library/library.html
ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)http://www.riclib.nrct.go.th
ห้องสมุดความรู้การเกษตร - กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์http://www.doae.go.th/library
ห้องสมุดความรู้ -โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาhttp://web.ku.ac.th/nk40/nk/lib
ห้องสมุดการ์ตูน แอนิเมชั่น สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็กhttp://www.cartoonthai.in.th/library.html
ห้องสมุดกองบัญชาการกองทัพบกhttp://library.rta.mi.th
ห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญาhttp://www.ipthailand.go.th/ipl/\
ห้องสมุดกฎหมาย สำนักงานกรรมการกฤษฎีกาhttp://www.krisdika.go.th
ศูนย์วิทยบริการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขhttp://elib.fda.moph.go.th/library