ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

                          คำขวัญของโรงเรียน

ศึกษาดี มีคุณธรรม บำรุงอนามัย มีน้ำใจต่อชุมชน

          โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ตั้งขึ้นตามโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (มพช.) รุ่นที่ 2 ประจำตำบลปลาค้าว สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2519 เปิดสอนแบบสหศึกษา ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ) และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ตั้งอยู่เลขที่ 40 หมู่ 4 ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ มีเนื้อที่ 31 ไร่ 1 งาน 29.7 ตารางวา มีโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ 11 โรงเรียน