Clip-youtube


                                     เคล็ดลับ


เคล็ดลับการเปลี่ยนแปลงโลก Steve Jobs

เผยแพร่เมื่อ 28 พ.ค. 2013

สุนทรพจน์สตีฟ จ๊อป ให้โอวาสแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด 

ปี 2005การทำงานเป็นทีม


 มดทำงานเป็นทีม 1

เผยแพร่เมื่อ 4 ม.ค. 2012

มดทำงานเป็นทีม 2

เผยแพร่เมื่อ 4 ม.ค. 2012

การทำงานเป็นทีม

เผยแพร่เมื่อ 4 มี.ค. 2013

สามัคคีคือพลัง

เผยแพร่เมื่อ 29 ต.ค. 2012

พลังแห่งความสามัคคี

เผยแพร่เมื่อ 24 พ.ค. 2012

ความพร้อมเพรียง แม่นยำ

อัปโหลดเมื่อ 3 ต.ค. 2010

Despicable Me 2 ทำงานเป็นทีม


เผยแพร่เมื่อ 15 มิ.ย. 2013


ความเท่าเทียมของสังคม เริ่มที่ตัวคุณเอง

เผยแพร่เมื่อ 24 เม.ย. 2013

คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งช­าติThe World in 2050 - Future study presented by Frank Appel
http://www.youtube.com/watch?v=VE0lPTfsBoI


อัปโหลดเมื่อ 24 ก.พ. 2012

Join us on our journey into the year 2050. What will influence everyday reality then? Frank Appel, CEO Deutsche Post DHL: "Only those who think about alternatives can devise robust strategies."สุขแบบฝรั่งกับสุขแบบไทย

วิดีโอ YouTube

เผยแพร่เมื่อ 17 มิ.ย. 2013

น้ำครึ่งแก้ว ตอน สุขแบบฝรั่งกับสุขแบบไทย ออกอากาศวันที่ 16 มิ.ย.56

การศึกษาในศตวรรษที่ 21


บทบาทครูในการสร้างการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21

เผยแพร่เมื่อ 15 พ.ค. 2013

การบรรยายพิเศษ เรื่อง "บทบาทครูในการสร้างการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21" โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล ภายในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อ­นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาภาค­ตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมตักสิลา และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม


วิถีสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่21


เผยแพร่เมื่อ 29 พ.ค. 2012

วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ จัดทำโดย สำนักงาน

ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ซึ่ง ศ.นพ.วิจารณ์    

พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัด­การความรู้เพื่อสังคม และนพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เลขาธิการมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ 

ได้ให้ทัศนะถึงการเรียนรู้ของเด็กในยุคนี้­อย่างน่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแม่

เรารักแม่

อัปโหลดเมื่อ 6 ส.ค. 2011

อัปโหลดเมื่อ 11 ก.ย. 2010

เศร้า ซึ้ง ความหวัง กำลังใจ

อัปโหลดเมื่อ 8 ธ.ค. 2010

หมูน้อยขาดแม่ 

อัปโหลดเมื่อ 26 ก.ค. 2010


จุดเริ่มและจุดจบของความขัดแย้ง
อัปโหลดเมื่อ 17 ก.พ. 2011


เตือนภัย

เตือนภัยลานจอดรถ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
http://www.youtube.com/watch?v=BujsJEzSrvM


เผยแพร่เมื่อ 29 มิ.ย. 2013

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีเรื่องเตือนภัยในลานจอดรถมาฝากถึงคุณสุภ­าพสตรีกันค่ะ  โดยมีข้อควรปฏิบัติดังนี้
1 ควรเลือกจุดจอดรถที่มีความปลอดภัยให้ใกล้ป­ระตูทางเข้าออกอาคารศูนย์การค้า เมื่อลงจากรถให้รีบล็อครถทันที
2.เมื่อกลับมายังจุดจอดรถ ควรสังเกตไปรอบๆลานจอดรถว่ามีความปลอดภัยห­รือไม่ ควรหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือระหว่าง­เดินไปที่รถ เตรียมกุญแจรถพร้อมเปิด เมื่อเดินไปถึงรถแล้วจึงปลดล็อค ให้รีบขึ้นรถแล้วรีบปิดประตูและล็อครถทันที
3 .ในกรณีที่จุดจอดรถของคุณเป็นจุดเสี่ยง ดูแล้วไม่ปลอดภัย คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รั­กษาความปลอดภัยของศูนย์การค้านั้นๆ
ซึ่งศูนย์การค้าและสถานที่ต่างๆ มีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและท­รัพย์สินแก่ผู้มา ใช้บริการ ต้องมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะสำหรับคุณสุภาพสตรี
ปลอดภัยไว้ก่อน ไม่ประมาท ดีที่สุดค่ะ
พ.ต.ท.หญิง พญ.อัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล 

(รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)It's a boy for Britain's William and Kate


เผยแพร่เมื่อ 22 ก.ค. 2013

Britain's Prince William and his wife Kate were celebrating on Monday after she gave birth to a baby boy, providing the royal family with a future king and sparking a global media frenzy.
ดร สุรินทร์ ปาฐกถาพิเศษเรื่อง การขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน
https://www.youtube.com/watch?v=CPOZm4to0B8

วิดีโอ YouTube

เผยแพร่เมื่อ 18 ธ.ค. 2012