ประชาสัมพันธ์โรงเรียน                     

         
    บทเรียนโปรแกรม เรื่อง Present  Continuous Tense โดย นางพรรวินท์  แก้วใส
    
บทเรียนโปรแกรม เรื่อง Present  Continuous Tense (ต่อ) โดย นางพรรวินท์  แก้วใส

บทเรียนโปรแกรม เรื่อง Present Simple Tense โดย นางพรรวินท์  แก้วใส


     บทเรียนโปรแกรม เรื่อง Present Simple Tense (ต่อ) โดย นางพรรวินท์  แก้วใส


บทเรียนโปรแกรม เรื่อง Past Simple Tense โดย นางพรรวินท์  แก้วใส


บทเรียนโปรแกรม เรื่อง Past Simple Tense (ต่อ) โดย นางพรรวินท์  แก้วใส


บทเรียนโปรแกรม เรื่อง Past Continuous Tense โดย นางพรรวินท์  แก้วใส


บทเรียนโปรแกรม เรื่อง Past Continuous Tense (ต่อ) โดย นางพรรวินท์  แก้วใสบทเรียนโปรแกรม เรื่อง Present Perfect Tense  โดย นางพรรวินท์  แก้วใส


บทเรียนโปรแกรม เรื่อง Present Perfect Tense (ต่อ) โดย นางพรรวินท์  แก้วใสบทเรียนโปรแกรม เรื่อง Future Simple Tense โดย นางพรรวินท์  แก้วใสบทเรียนโปรแกรม เรื่อง Future Simple Tense (ต่อ) โดย นางพรรวินท์  แก้วใส

    บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา ภาษาไทย   รหัสวิชา ท32102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการแต่งโคลงสี่สุภาพ   โดย นางจิราภรณ์ ยงยุทธ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปลาค้าววิททยานุสรณ์  

 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 
        วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๔๕ น. : นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้เยี่ยมให้ขวัญ และกำลังใจนักเรียนโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ และบุคลากรทางการแพทย์ ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ Pfzer เข็มที่ ๒ ให้แก่นักเรียน จำนวน ๓๕๙ คน ณ อาคารอเนกเกียรติคุณโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 

 
 

 
 


 
 
 
 
         
         นายปรีชา บัณฑิต ผู้อำนายการโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์   
 และคณะครูบุคลากรของโรงเรียน ได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
       

"จดหมายข่าว"รั้วน้ำเงินฟ้า"


วิดีโอ YouTube    รายการสุขนคร  เบิ่งวัฒนธรรมหมู่บ้านหมอลำ บ้านปลาค้าว
            

วิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


 

วิดีโอ YouTubehttp://www.moe.go.th/moe/th/office/plan2557.pdf

http://www.plan.obec.go.th/download/e-book%20N2557.pdf
ข่าวโดย : ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาออนไลน์แห่งประเทศไทย(ชคบท.) http://www.kruthai.info

                  
โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทรศัพท์  0-4598-0138
website :www.pkwts.ac.th  
e-Mail : pws@pkwts.ac.th


     

         นายปรีชา  บัณฑิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปลาค้าววิทยานุสรณ์นายรณกรณ  จันทร์สด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปลาค้าววิทยานุสรณ์https://www.facebook.com/pws.plakhao37_1028658667238105_653935478_o%20(1).jpg

 
http://www.secondary29.go.th/

http://www.secondary29.go.th/blog/chanal%20amss/chanal%20amss.html

http://smss.pkwts.ac.th/index.php

http://www.dlit29.com/index.php

http://www.dlit.ac.th/home.php


https://drive.google.com/drive/folders/1zS-eGGID0A1cS9NQJV6MnpAk-9mQMH58http://122.154.134.11/salary_online/

https://sgs4.bopp-obec.info/sgs/Security/SignIn.aspx

https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx

https://sites.google.com/a/pkwts.ac.th/pkwtsschool/home/2222.jpg?attredirects=0

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=13213&Key=hotnews

https://sesa.obec.go.th/


    
    การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง Part of speech ระหว่างการเรียน โดยบทเรียนสำเร็จรูปกับการเรียนปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29


เรื่อง รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ตามรูปแบบโพลยา เรื่อง งานและพลังงาน วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม2 สำหรับนักเรียนชั้นม.5
เรื่อง รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ตามรูปแบบโพลยา เรื่อง งานและพลังงาน วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม2 สำหรับนักเรียนชั้นม.5
เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่องแรงและกฏการเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นม.4
รื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่องแรงและกฏการเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นม.4