"จดหมายข่าว"รั้วน้ำเงินฟ้า"
วิดีโอ YouTube    รายการสุขนคร  เบิ่งวัฒนธรรมหมู่บ้านหมอลำ บ้านปลาค้าว
            

วิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


 

วิดีโอ YouTubehttp://www.moe.go.th/moe/th/office/plan2557.pdf

http://www.plan.obec.go.th/download/e-book%20N2557.pdf
ข่าวโดย : ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาออนไลน์แห่งประเทศไทย(ชคบท.) http://www.kruthai.info

                  
โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทรศัพท์  0-4598-0138
website :www.pkwts.ac.th  
e-Mail : pws@pkwts.ac.th


     

         นายปรีชา  บัณฑิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปลาค้าววิทยานุสรณ์นายรณกรณ  จันทร์สด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปลาค้าววิทยานุสรณ์https://www.facebook.com/pws.plakhao37_1028658667238105_653935478_o%20(1).jpg

 
http://www.secondary29.go.th/

http://www.secondary29.go.th/blog/chanal%20amss/chanal%20amss.html

http://smss.pkwts.ac.th/index.php

http://www.dlit29.com/index.php

http://www.dlit.ac.th/home.php


https://drive.google.com/drive/folders/1zS-eGGID0A1cS9NQJV6MnpAk-9mQMH58http://122.154.134.11/salary_online/

https://sgs4.bopp-obec.info/sgs/Security/SignIn.aspx

https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx

https://sites.google.com/a/pkwts.ac.th/pkwtsschool/home/2222.jpg?attredirects=0

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=13213&Key=hotnews

https://sesa.obec.go.th/


   
     บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนราย  วิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท23102          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เรื่องการแต่งโคลงสี่สุภาพ ชุดที่ 8 เรียงร้อยคำโคลง
    บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนราย   วิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท23102          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เรื่องการการแต่งโคลงสี่สุภาพ ชุดที่ 7 คำสร้อย
      บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนราย วิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท23102       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เรื่องการแต่งโคลงสี่สุภาพ ชุดที่ 6 ฉันทลักษณ์โคลงสี่สุภาพ
    บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนราย 
วิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท23102       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เรื่องการแต่งโคลง สี่สุภาพ ชุดที่ 5 สัมผัสนอก สัมผัสใน
 
     บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท23102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การแต่งโคลงสี่สุภาพ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี  อำนาจเจริญ

      การบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยรูปแบบ SMILES Classroom เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ PLAKAO Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เรื่อง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก อย่างง่าย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
  
     การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง Part of speech ระหว่างการเรียน โดยบทเรียนสำเร็จรูปกับการเรียนปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  เรื่อง รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ตามรูปแบบโพลยา เรื่อง งานและพลังงาน วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม2 สำหรับนักเรียนชั้นม.5
เรื่อง รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ตามรูปแบบโพลยา เรื่อง งานและพลังงาน วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม2 สำหรับนักเรียนชั้นม.5
เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่องแรงและกฏการเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นม.4
รื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่องแรงและกฏการเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นม.4

   บทเรียนโปรแกรม เรื่อง Present Simple Tense 


   บทเรียนโปรแกรม เรื่อง Present Simple Tense (ต่อ)