ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป                       
   รายงานผลการประเมินตนเอง-SAR-ปีการศึกษา-2562

https://drive.google.com/drive/folders/1IHB32Akk88GyW44Ajm9xoyEcl6W-IvcC


ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา-ปี2563
https://drive.google.com/file/d/1ij2j4obVcscsW0klhFdaF-4ut9Gmr0d0/view?usp=sharing


วันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนพนาศึกษา โดยการสนับสนุนจากท่าน ผอ.สุกิจ จันทบาล ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมี ผอ.ปรีชา บัณฑิต และคณะครูจากโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ร่วม 16 ท่าน เป็นวิทยากรให้ความรู้แนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
       
    
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
จดหมายข่าว"รั้วน้ำเงินฟ้า"วิดีโอ YouTube    รายการสุขนคร  เบิ่งวัฒนธรรมหมู่บ้านหมอลำ บ้านปลาค้าว
            

วิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


 

วิดีโอ YouTubehttp://www.moe.go.th/moe/th/office/plan2557.pdf

http://www.plan.obec.go.th/download/e-book%20N2557.pdf
ข่าวโดย : ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาออนไลน์แห่งประเทศไทย(ชคบท.) http://www.kruthai.info

                  
โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทรศัพท์  0-4598-0138
website :www.pkwts.ac.th  
e-Mail : pws@pkwts.ac.th


     

         นายปรีชา  บัณฑิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปลาค้าววิทยานุสรณ์https://www.facebook.com/pws.plakhao37_1028658667238105_653935478_o%20(1).jpg

 
http://www.secondary29.go.th/

http://www.secondary29.go.th/blog/chanal%20amss/chanal%20amss.html

http://smss.pkwts.ac.th/index.php

http://www.dlit29.com/index.php

http://www.dlit.ac.th/home.php


https://drive.google.com/drive/folders/1zS-eGGID0A1cS9NQJV6MnpAk-9mQMH58http://122.154.134.11/salary_online/

https://sgs4.bopp-obec.info/sgs/Security/SignIn.aspx

https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx

https://sites.google.com/a/pkwts.ac.th/pkwtsschool/home/2222.jpg?attredirects=0

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=13213&Key=hotnews

https://sesa.obec.go.th/